ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 3 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In February

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In February ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 8 กลุ่ม  ตามลิงก์นี้