สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 3

พิมพ์ PDF

สรุปโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 3 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand &In February  จำนวน 3 กลุ่ม ครู 33 คน  ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565  ตามลิงก์นี้