ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4  นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site นิเทศ ณ สถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง ครูรับนิเทศ 81 คน  ตามลิงก์นี้