สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4

พิมพ์ PDF

สรุปโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site
ระหว่าง 17-25 มีนาคม 2565  ตามลิงก์นี้