สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 5

พิมพ์ PDF

สรุปโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 5 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี   จำนวน 18 สถานศึกษา ครู 21 คน  ระหว่างวันที่ 18-19, 20-21 เมษายน, 5 พฤษภาคม 2565  ตามลิงก์นี้