ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 5 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 5 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี ระหว่างวันที่ วันที่ 18-19, 20-21 เมษายน 2565 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  ประกอบด้วยครู 18 สถานศึกษา ครู 21 คน ตามลิงก์นี้