สรุปข้อสังเกต รายกลุ่ม กิจกรรม 6 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา สรุปข้อสังเกต โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 6 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ครู 60 คน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 ตามลิงก์นี้