สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 6

พิมพ์ PDF

สรุปโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 6 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-demand เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 ตามลิงก์นี้