การเตรียมตัวเบื้องต้น หลักสูตร การสร้างคลิปนำเสนอ

พิมพ์ PDF

อยู่ในภายใต้ โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา
กิจกรรม 6 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand และ
กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere

ครูต้องเตรียมอะไรบ้าง ซึ่งมีคลิป  ดังลิงก์นี้