ห้องเรียนกลุ่มวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

พิมพ์ PDF
ห้องเรียนกลุ่มวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
ตึกอำนวยการของวิทยาลัยเทคนิคน่าน

หน้าตึกฯ จะเป็นลานสนามโล่งกว้างสำหรับกิจกรรมหน้าเสาธงและเป็นสนามกีฬาสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
วันที่มาเยือนครั้งนี้ ร่องรอยของสถานศึกษาที่ประสบกับอุทกภัยซ้ำซากได้รับการดูแลให้สะอาดพร้อมสำหรัับ
การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนใหม่ มีเอกสารบางส่วนที่กำลังรอการเก็บและทำลายเพียงเล็กน้อย
ตัวอย่างห้องเรียนในกลุ่มวิชาสามัญ
ห้องเรียนนี้ อยู่ชั้น 2 เป็นอาคารเรียนวิชาสามัญห้องเรียนประดับประดาไปด้วยสูตรคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ จัดติดไว้ีสร้างสีสรรให้ห้องเรียน สะดุุดตา ไว้เป็นอีกหนึ่งแหล่งค้นคว้าอ้างอิงและ
สื่อการสอนในหน่วยการเรียนนั้น ๆ
ตัวอย่างบอร์ดประดับห้องเรียน

นอกจากจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน แหล่งค้นคว้าอ้างอิง ยังเป็นม่านบังตาระหว่างห้องเรียนหรือ
ห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน บอร์ดเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยการส่งงานผู้สอนหรือผู้สอนจัด
ทำขึ้นเอง มันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่ได้ไว้เพื่อประดับอย่างเดียว เมื่อสื่อเหล่านี้ถูกนำมาประกอบ
ในการจัดการเีรียนการสอนแต่ละครั้งไป
การจัดห้องเรียน

นักเรียน/นักศึกษาต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องหรือขึ้นตึก ทั้งนี้พื้นห้องก็ต้องได้รับการดูแลทำความสะอาด
อย่างสม่ำเสมอ ช่วยกันทุกฝ่าย รวมถึงห้องเรียนนี้ เมื่อนักเรียนเรียนจบในแต่ละชั่วโมงก็ต้องยกเก้าอี้ ฝึกวินัย
เบื้องต้น และเอื้อให้พนักงานทำความสะอาดในการเก็บกวาดพื้นห้อง
ทีมผู้บริหารและหัวหน้าแผนกวิชาฯ
ฝ่ายบริหารได้ให้การต้อนรับและรับฟัง แลกเปลี่ยนปัญหา่ร่วมกันกับกลุ่มผู้นิเทศ
เห็นได้ไม่บ่อยครั้งนักกับการนิเทศแต่ละครั้งที่ผ่านมา
เขียนเรื่องนี้ จากการติดตามนิเทศโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
วันที่ 1 ธันวามคม 2554 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนและครูวิทยาลัยเทคนิคน่าน{jcomments off}