อาคารและห้องเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

พิมพ์ PDF

 

อาคารและห้องเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
อาคารไม้ของเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
แม้จะเป็นอาคารหลังเก่าของเดิม แต่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี และที่เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยฯ เล็ก ๆ
คือ แต่ละห้องจะมีครูเป็นเจ้าของคอยดูแลความสะอาดเรียบร้อย อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเก็บไว้ใน
ห้องเหล่านี้ เบ็ดเสร็จทั้งการจัดการเรียนการสอนและห้องเก็บอุปกรณ์ฯ
ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ด้วยพื้นที่และอาคารซึ่งไม่สามารถรื้อหรือปรับใหม่ ด้วยงบประมาณหรือเนื้อที่จำกัด ดังนั้น การบริการ
สถานศึกษา ต้องจัดให้ทุกเนื้อที่ เกิดประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ดังนั้น ห้องประชุมฯ จึงเป็นทั้งพื้นที่
การจัดกิจกรรมโครงการ พื้นที่สนามกีฬาในร่ม รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ
ห้องเรียนในกลุ่มวิชาสามัญ
แม้จะเป็นอาคารเก่า ซึ่งใช้งานได้ดี บวกกับการดูแลเอาใจใส่ของครูผู้สอน สอดส่องดูแล จึงเป็น
ห้องเรียนที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์ที่ครบครัว ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
หรือที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคฯ ก็มีครบถ้วนพร้อมใช้งานได้ ไม่น้อยหน้าสถานศึกษาใหญ่ ๆ เลย
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนฯ สื่อการเรียนการสอน
รายรอบห้อง เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างดี ที่น่าสังเกตคือ ห้องเรียนนี้สะอาดสะอ้าน
นักเรียนทุกคนถอดรองเท้าไว้หน้าห้องเรียงไว้เป็นระเบียบ การฝึกเบื้องต้นเหล่านี้ฝึกบ่อยก็
เป็นทักษะ สร้างวินัยให้กับเด็กช่างของเรา
เขียนจากการนิเทศติดตามโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ อศจ.น่าน
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ขอขอบคุณ ครูจินตนาพร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่าน