อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน

พิมพ์ PDF

 

อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
อาคารชมพูภูคา

ตัวอาคารสีชมพูนวล ล้อกับดอกไม้ประจำถิ่นของอำเภอปัว จังหวัดน่าน ใช้พื้นที่เป็นตึำกอำนวยการ
ของสถานศึกษา และมีบริเวณอาคารเป็นห้องประชุมโถ่งใหญ่เหมือนอาคารของวิทยาลัยการอาชีพ
ทั่วไป แต่ให้บริเวณห้องรอบ ๆ เป็นศูนย์กลางการสั่งงานและกระจายงาน แต่ที่แปลกตาจากที่อื่นคือ
สีของตัวอาคาร และพื้นที่อยู่บนเนินเด่น ในขณะที่ส่วนใหญ่จะตั้งบนบริเวณพื้นที่ราบ
อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงานช่าง
สถานศึกษาแห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นและสวยงาม ต้องขอยกย่องผู้บริหารที่ผ่านมาทุกท่านที่จัดสรร
และออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสวยงามไปพร้อม ๆ กัน มีสนามกีฬาที่โล่งกว้างและอัฒจรรย์
รอบ ๆ รวมถึงสนามกีฬาอื่นอีก ถ้ามองจากถนนก็จะยิ่งเห็นสถานศึกษาแห่งนี้ได้ชัดเจน มีปลูกต้นไม้
เพิ่มเป็นแนวยาวร่มรื่น ที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน/นักศึกษามีแนวยาว จัดไว้สำหรับฝึกวินัยขั้นต้น
ถนนและที่พักตลอดแนว
การสร้างถนนและพื้นที่ ตลอดจนมีป้ายสัญญาณจราจร ให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกระเบียบ
และตลอดแนวก็มีเก้าอี้วางเรียงไว้ให้ได้พักก่อนเข้าห้องเรียน  ใช้สอยทำกิจกรรม และยังมีแนวต้นไม้
และสร้างสแลมกั้นแดด เผื่อไว้ ป้ายแสดงห้องและอาคารก็ทำได้ชัดเจน สำหรับชี้เส้นทางให้ผู้มาเยือนครั้งแรก
กิจกรรมการเลือกตั้ง
กิจกรรมนี้ส่งเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน ในสถานศึกษาแห่งนี้ มีนักเรียนนักศึกษาเป็น
ผู้ทำหน้าที่แต่ละตำแหน่งนั้น ๆ มีการประกาศเชิญชวนและขั้นตอนวิธีการ จำลองรูปแบบการเลือกตั้งฯ
เขียนจากการนิเทศติดตามโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ อศจ.น่าน
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและครูผู้สอน
วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน