อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

พิมพ์ PDF

 

อาคารและบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์

อาคารอำนวยการ
เป็นรูปทรงแบบคล้ายกันสถานศึกษาในชื่อวิทยาลัยการอาชีพอื่น  มีพื้นที่โล่งชั้นหนึ่งสำหรับกิจกรรมและ
จัดประชุมหรือให้เป็นสนามกีฬาในร่ม รอบ ๆ ห้องโถงมีสำนักงานของงานหน้าที่ต่าง ๆ เรียงรายรอบ
บริเวณห้องโถงมีนักเรียน/นักศึกษา มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ
ลานหน้าห้องปฏิบัติการฯ
มีผอ. เป็น presenter เนื่องจากวันนี้ทางสถานศึกษาจะเตรียมการต้อนรับนายอำเภอใหม่ ซึ่ง
จะมาเยี่ยมเยือนหน่วยราชการในพื้นที่
บริเวณพื้นที่รอบ ๆ อาคาร มีที่นั่งสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้พักผ่อนและทำกิจกรรมและ
มีจำนวนที่เพียงพอสำหรับนักเรียนนักศึกษา ใต้ต้นไม้ร่มรื่นรอบ ๆ บริเวณ
ห้องเรียนรวมทั้งกลุ่มวิชาสามัญและพณิชยการ ซึ่งแต่ละห้องมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ของผู้สอนแต่ละท่าน แต่ข้อจำกัดของตึกนี้คือสัญญาณโทรศัพท์ที่ติด ๆ ดับ ๆ ดังนั้นการติดต่อสื่อสาร
เมื่อผู้สอนอยู่ในบางมุมอับก็จะติดต่อได้ยาก ข้อดีคือ ผู้สอนไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารขณะนั่งเรียน
และไม่รบกวนการจัดการเรียนการสอน และเป็นการฝึกระเบียบวินัยและมารยาทการใช้เครื่องมือสื่อสารฯ
เขียนจากการติดตามนิเทศโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
วันที่ 22 ธันวาคม  2554 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและผู้สอน