วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาดอนจั่น

พิมพ์ PDF

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาดอนจั๋น

Text : Photo พิมพร ศะริจันทร์

 

วิทยาลัยแห่งนี้ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาพณิชยการ สาขางานบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรม สาขางานเครื่องยนต์และตัวถัง อิเล็กทรอนิกส์

 

 

นักเรียนทั้งหมด เป็นนักเรียนที่ทางวัดดอนจั๋นได้ดูแลและรับผิดชอบ ทั้งการจัดที่พัก อาหารและ
การจัดการศึกษา ดังนั้น กฎระเบียบข้อบังคับจึงแตกต่างออกไปจากวิทยาลัยที่จัดสอนสายอาชีพทั่วไป
คือต้องใช้ทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ของทางวัดนำและตามด้วยของวิทยาลัยฯ ประกอบกัน

 

 

 

 


การบริหารจัดการ จะมีรองผู้อำนวยการฯ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายจะได้รับจัดสรรจากของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่และเงินบริจาคของวัดบางส่วน
และนักเรียนจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่วัดได้กำหนดให้ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยฯ
จะดำเนินการ จะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันกับทางวัด

 

 

 

อาคารเรียน ได้รับมอบจากวัด สำหรับวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนเป็นงบประมาณของ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่และเงินบริจาคบางส่วนของวัด สำหรับนักเรียนสาขาเครื่องยนต์และ
ตัวถัง จะมีรถรับส่งของวิทยาลัยสารพัดช่างมาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน คณะครูจะแยกส่วน
ต่างหากจากกันคือ ครูที่สอนสาขาดอนจั่น จะรับผิดชอบสอนในระดับ ปวช. โดยเฉพาะ และครูที่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาห้วยแก้วจะรับผิดชอบสอนระยะสั้น

 

 

 

อาคารเรียนของ มจร. ซึ่งอยู่ติดกับอาคารของวิทยาลัยสารพัดช่าง สาขาดอนจั่น

 

 

 

พิมพร ศะริจันทร์ เขียนวันที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

เขียนจากการนิเทศติดตามความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม