โต๊ะ+เก้าอี้หลากแบบที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

พิมพ์ PDF

มุมพัก ชุดโต๊ะ+เก้าอี้หลากแบบที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Text : Photo นางสาวพิมพร ศะริจันทร์

 

 

แม้จะจำกัดด้วยพื้นที่ ตามลักษณะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งหลาย ซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัด
แต่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ก็ยังเล็งเห็นบางมุมที่ว่างจัดที่ว่างนั้น ด้วยชุดเก้าอี้สีสรรเขียวสด
ไว้ให้นักเรียนนักศึกษา หยุดพักก่อนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน พักช่่วงกลางวัน
สำหรับครู ไว้พูดคุย Home Room หรือกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ ที่หลากแบบ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิด ของวิทยาลัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็น
สิ่งแปลกตา กระตุ้นแตกความคิดอื่น ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งอื่น ๆ ต่อไปสมกับเป็น
สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านศิลปหัตถกรรม
ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ มีพอเพียงสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้มีที่ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่
ที่แผ่กิ่ง บังแสงได้เป็นอย่างดี บริเวณใกล้เคียงก็มีกระถางต้นไม้จัดวางเรียงไว้เป็นระเบียบ
พร้อมภาชนะสำหรับรองรับขยะ ฝึกวินัยให้กับผู้เรียน เมื่อใช้สอยประโยชน์จากพื้นที่
จะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อย ไม่เพิ่มภาระให้กับผู้อื่น
photo : Text นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
13 มีนาคม 2555