อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

พิมพ์ PDF

อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

วิทยาลัยเทคนิคสองแควเป็นสถานศึกษาในสังกัด สอศ.
ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ภาพถ่ายนี้ เป็นช่วงของการบริหารสถานศึกษาโดยผู้อำนวยการสนาม สุขคำ

 

วิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 จากภาพเป็นอาคารเรียนที่ตั้งโดดเด่น
ปูลาดด้วยสนามหญ้าเขียวขจี เป็นภาพจากก่อนฤดูฝนจะมาเยือน รอบ ๆ บริเวณเป็นทุ่งนาโล่งกว้าง

 

 

ตัวอาคารอำนวยเป็นรูปทรงคล้ายกับวิทยาลัยการอาชีพ ด้านล่างเป็นสำนักงานฯ ของสถานศึกษา
ห้องประชุมย่อย และห้องผู้บริหารรายเรียง ดูแลรับผิดชอบงานถัดกันไป เป็นอาคารหน้าด่านเมื่อ
มาถึงจะต้องแวะเยี่ยม ทักทายหรือสอบถาม

 

 

 

บริเวณซุ้มใต้เงาไม้คอยเป็นที่กั้นแดดและฝนอีกชั้นหนึ่ง จัดเรียงรายไว้สำหรับเป็น
มุมพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษา บริเวณพื้นที่รอบ ๆ เกือบทุก
อาคาร จะมีร่มเงาไม้คอยลดความร้อนจากอากาศภายนอก ซึ่งเมืองพิษณุโลกก็เป็น
อีกหัวเมืองหนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง ที่เมื่อเอ่ยถึงเรื่องความร้อนแรงของอากาศ
เมืองนี้ก็ไม่เคยตกโผ อยู่ในลำดับต้น ๆ เสมอ

 

 

ห้องประชุมของอาคารตึกอำนวยการ น่าจะใช้สอยประโยชน์ได้มากที่สุดทั้งนักเรียนนักศึกษา
ประชุมครูอาจารย์บุคลากร หรือเป็นศูนย์บริการชุมชนข้างเคียง

 

 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านของวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ในการให้ความอนุเคราะห์ในการจัดประกวดโครงงานวิทย์ ปี 2555 และงานได้สำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งสามารถแสดงศักยภาพได้
เท่าเทียมกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ทั้งหลาย รวมถึงเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของ
สถานศึกษาในอาชีวศึกษาพิษณุโลก ซึ่งทำให้ผู้มาร่วมงาน ผู้ประสานงาน ได้รับการ
เอื้ออำนวยความสะดวกในทุกด้าน

 

 

Text : Photo
นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
31 กรกฎาคม 2555