ห้องปฏิบัติงานช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

พิมพ์ PDF
ห้องปฏิบัติงานช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร ปวช.สถานที่อยู่ภายใน
อำเภอเมืองน่าน นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ให้กับผู้ประกอบอาชีพตามสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาช่างยนต์ (เทคนิคยานยนต์-ปวส.) โดยมี
อาคารสถานที่พร้อมสำหรับการจัดการฯ ดังภาพ ต้อนรับด้วยบรรยากาศแบบเขียว ๆ สดชื่นมีต้นไม้
ไว้ช่วยฟอกออกซิเจนในบริเวณสถานศึกษาและดูร่มรื่น
ห้องเรียนสำหรับนักเรียนปกติและกลุ่มผู้เรียนเทียบโอนฯ ในการเรียนภาคทฤษฏีหัวงานกับนักเรียน
เป็นห้องปรับอากาศสำหรับฤดูหนาวในจังหวัดนี้ก็น่าจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ห้องเรียนมีภาพ
ส่วนประกอบติดไว้ตลอดผนังให้เห็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ สร้างบรรยากาศในการเรียน
มีโต๊ะยาวสำหรับวางสื่ออุปกรณ์การสอนหรือการสาธิตได้สะดวก เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
ที่ไม่แออัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ครูจัดเตรียมได้พร้อมและครบครัน
มีชุดคอมพิวเตอร์ สำรองไว้สำหรับนักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า ลักษณะของห้องเป็นพื้นปูกระเบื้อง
ซึ่งครูและนักเรียนจะต้องดูแลร่วมกัน ถึงจะได้ห้องเรียนที่สะอาดแบบนี้ตลอดไป สอบถามเรื่องน้ำท่วม
เมืองน่าน น้ำจะปริ่ม ๆ อยู่รอบ ๆ วิทยาลัย ซึ่งปีที่ผ่านมาสถานการณ์ก็ไม่กระทบมากมายนัก
อุปกรณ์เครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน จัดเตรียมมาเพื่อใช้และให้เหมาะกับการเรียนการสอน
ในสภาพของท้องที่ และสร้างระบบการจัดวางให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ ฝึกการสร้างวินัยด้วย
สภาพบังคับของพื้นที่ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างและฝึกปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัยทางด้านช่าง
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและครูแผนกวิชาช่างยนต์
ที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการนิเทศติดตาม
25 กันยายน 2555