วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

พิมพ์ PDF
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์

อาคารเรียนช่วงปิดภาคเรียน
คณะผู้บริหารและครู หนังสือน่าอ่านในห้องสมุดของวิทยาลัย
เปิดสอนระดับ ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น แกนมัธยม แกนประถม
หลัก ๆ จะเน้นสามหัวข้อหลังมากกว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนประถม
มัธยม รวมทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ ซึ่งครูจะพากลุ่มนักเรียนมาเรียน
จัดกลุ่มให้เรียนทั้งวัน ในสาระการงานอาชีพฯ
สะดุดตากับรูปปั้นสีสดใส
ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ อยู่รวมกลุ่มกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพียงแต่ว่า เกือบอยู่
ท้ายสุด ผอ.(ชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์) บอกว่า ที่นี่น้ำไม่ท่วม ถ้าท่วมทั้งอุทัยธานีน่าจะมิด
ผังของวิทยาลัยจัดเป็นแนวยาว จัดแต่งสวนหย่อมหลายจุดและที่น่าสนใจคือ กลุ่มเฟิร์น
สีสันน่ารัก สวยงามและเตะตากับทุกคนที่เข้ามา ว่า สิ่งนี้คืออะไร ครั้งแรกกลุ่มเราเดากันว่า
หนวดปลาหมึก ด้วยไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่ อีกอย่างคือ มาในเวลาที่ฝนขาดช่วงอากาศ
จึงอบอ้าว ไม่ได้คิดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ห้วยขาแข้ง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
การเรียนการสอนแกนประถม
การบริหารงาน ผู้บริหารพูดคุยให้ฟังว่า ครูส่วนใหญ่ที่มีอยู่ก็เป็นลูกศิษย์และเป็นคนในพื้นที่
ซึ่งมีข้อเด่นและข้อจำกัดหลายประการ จะต้องมีเรื่องให้คิดหาคำตอบและดำเนินการในรูป
แบบของ PDCA อยู่ตลอดเวลา และคณะครูส่วนใหญ่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวมองให้เห็นถึง
พลังของการขับเคลื่อนสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นวิทยาลัยแห่งการฝึกฝนอาชีพให้กับท้องถิ่นต่อไป
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงานทุกคน
ที่ให้การต้อนรับและร่วมฝึกอบรมพัฒนาฯ
3-5 มีนาคม 2556