วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

พิมพ์ PDF
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวิทยาลัยตั้งเกือบปลายท้ายสุดของวิทยาลัย
สังกัด สอศ. กลุ่มภาคเหนือ พื้นที่ของจังหวัดนี้ติดชัยภูมิและลพบุรีบางส่วนไปแล้ว และที่
น่าสังเกตคือ ณ พื้นที่ใกล้เคียงกันมีวิทยาลัยฯ เอกชนเปิดสอนทางสายวิชาชีพเรียงแถวเปิดสอน
ใกล้ ๆ กันเริ่มที่ ศรีเทพ พุเตย พุขาม วิเชียรบุรี บึงสามพัน และหนองไผ่ ดังนั้น คนใน
พื้นที่สามารถจะเลือกเรียนสายอาชีพใกล้บ้านได้เลย ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสถานศึกษาทุกแห่ง
ของเขตนี้ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพให้ชุมชนยอมรับ เพื่อจะส่งลูกหลานเข้ามาเล่าเรียน
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส.ทั้งประเภท
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ช่วงที่ได้มาเยี่ยมชมสถานศึกษาได้ตึกใหม่เพิ่มและอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และห้องประชุม ซึ่งผู้อำนวยการฯ แจ้งให้ทราบว่า
กลุ่มเราเป็นคณะแรกที่ได้ใช้หอประชุมแห่งใหม่นี้
บริเวณด้านหน้าจากทางเข้า ก็จะเห็นกลุ่มตึกอยู่ตรงกลางมีทางเดินเลาะเลียบต่อกับ
อาคารต่าง ๆ เรียงรายด้วยต้นไม้ที่กำลังแผ่กิ่งก้านให้ร่มใบบังแสงแดดที่ร้อนระอุให้บรรเทาลง
ครูที่นี่บอกว่า ที่นี่อากาศจะร้อนมากกว่าที่อื่น เนื่องด้วยใต้พื้นดินมีปิโตรเลียม เราก็คงมีวิทยาลัย
ที่ร่ำรวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ถัดจากวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ที่มีสถานบินในวิทยาลัย
เท็จจริงแค่ไหน ลองสอบถามกันเองนะ
บริเวณโดยรวมของวิทยาลัยร่มรื่น มีแผ่นป้ายเด่นของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ใครไปมา
ก็จะเห็นก่อน เท่ากับได้ทบทวนตัวเองก่อนจะเริ่มชั่วโมงแรกของการเรียนและการสอนเตือนสติ
ได้ดีทั้งครูและนักเรียน ห้องสมุดมีจำนวนหนังสือมากมาย สามารถค้นคว้าได้ จัดเรียงเป็นหมวดหมู่
ห้องประชุมมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม โต๊ะ เก้าอี้ สามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้าย
ได้สะดวกตามกิจกรรมที่ต้องการ ผู้บริหารเล่าให้ฟังถึงจุดเด่นของชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่า
ซึ่งมีกองทุนสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนครูและนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงานทุกคน
ที่ให้การต้อนรับและร่วมฝึกอบรมพัฒนาฯ
7-9 มีนาคม 2556