วิทยาลัยเปิดสอนทางด้านธุรกิจพยาบาล

พิมพ์ PDF
วิทยาลัยเปิดสอนทางด้านธุรกิจพยาบาล
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
สถานศึกษาแห่งนี้ชื่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอนสายอาชีพ สาขาธุรกิจพยาบาล ทั้งระดับ ปวช.
และ ปวส. ในการดูแลของ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ คือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ซึ่งเราจะพบว่า
สถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนสาขานี้มีน้อยมาก โดยเฉพาะใน
ฝั่งของรัฐบาล ในเขตภาคเหนือ ยังไม่พบสถานศึกษาแห่งใดเปิดสอนสาขานี้ เท่ากับ
เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับบุตรหลานของชุมชนที่จะได้มีโอกาสเลือกเรียนสาขา
อาชีพที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้ก็ใช้หลักสูตรของ สอศ.
อาคารเรียนเป็นสไตล์โมเดิร์น มีหอพักให้กับนักเรียนนักศึกษา
เครื่องแบบของนักเรียนนักศึกษา
ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านของสถานศึกษา
ที่ต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อขออนุญาตเปิดสอนสาขาใหม่
December 2013