บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) Administrator 41
2 เกียรติบัตร+วุฒิบัตร โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) Administrator 40
3 สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 44
4 สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายบุคคล) Administrator 41
5 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 62
6 โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2 Administrator 57
7 โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก Administrator 57
8 วุฒิบัตรครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing Administrator 65
9 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วท.ดอกคำใต้ Administrator 69
10 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล วท.เชียงคำ Administrator 61
11 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วทจ.ปง Administrator 62
12 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน วทจ.ตากฟ้า Administrator 59
13 สรุปผลการนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 Administrator 82
14 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 145
15 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 117
16 ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 369
17 ชุดการเรียนวิชาทักษาภาษาไทยเชิงวิชาชีพและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 73
18 ชุดการเรียนวิชาทักษาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 454
19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลฯ Administrator 364
20 วิชา โครงงาน 2 หน่วยกิต pimporn 181