บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 31
2 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 24
3 ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 24
4 ชุดการเรียนวิชาทักษาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 22
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลฯ Administrator 210
6 วิชา โครงงาน 2 หน่วยกิต pimporn 90
7 วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต pimporn 98
8 ปรับปรุงวิชา ประวัติศาสตร์ฯ และเศรษฐกิจพอเพียง pimporn 88
9 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ pimporn 96
10 รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 580
11 สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษชุด English Phrasebook ฉบับพกพา pimporn 69
12 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 3/2559 pimporn 61
13 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนครูอาชีวศึกษา 3/2559 pimporn 70
14 โครงการอบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 3/2559 pimporn 61
15 คู่มือครูวิชาภาษาไทย หลักสูตร ปวช. 2556 pimporn 299
16 ประกาศรายชื่อ+รายละเอียดผู้ร่วมโครงการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 74
17 ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต 8 วิชา สำหรับนักเรียนระดับ ปวส. pimporn 658
18 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา 2/2558 pimporn 65
19 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2/2558 pimporn 60
20 ประมวลภาพการประชุมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2 pimporn 64