บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) Administrator 14
2 เกียรติบัตร+วุฒิบัตร โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) Administrator 18
3 สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 20
4 สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายบุคคล) Administrator 18
5 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 36
6 โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2 Administrator 37
7 โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก Administrator 41
8 วุฒิบัตรครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing Administrator 49
9 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วท.ดอกคำใต้ Administrator 57
10 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล วท.เชียงคำ Administrator 47
11 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วทจ.ปง Administrator 47
12 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน วทจ.ตากฟ้า Administrator 42
13 สรุปผลการนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 Administrator 62
14 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 124
15 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 101
16 ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 284
17 ชุดการเรียนวิชาทักษาภาษาไทยเชิงวิชาชีพและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 61
18 ชุดการเรียนวิชาทักษาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 275
19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลฯ Administrator 337
20 วิชา โครงงาน 2 หน่วยกิต pimporn 169