บทความทวิภาคีและฝึกงาน/หลักสูตร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ม.6 ม.6 (เตรียมอาชีวฯ) ปวช. ต่างสาขาฯ จะเทียบโอนอย่างไร Administrator 276
2 ติดวิชา ปวช. 2556 จะทำอย่างไรดี ตอนนี้ใช้ หลักสูตร ปวช. 2562 Administrator 288
3 วิชาโครงงาน มี 12 ชม. ลงตาราง 4 ชม. อีก 8 ชม.จะทำอย่างไร Administrator 269
4 ฝึกงาน ต้องจัดฝึกเทอมไหน-เบิกค่าสอนได้หรือไม่ Administrator 361
5 ลงรายวิชาฝึกงาน ไว้ในภาคเรียนท้ายสุด ทำให้ภาคเรียนอื่นหน่วยกิตและชั่วโมงเกิน Administrator 271
6 นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ? Administrator 546
7 นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการตลาด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ? Administrator 259
8 เด็กที่จบ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อไปต่อ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ถือเป็นเด็กสาย ม.6 ใช่ไหมคะ Administrator 369
9 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Administrator 273
10 สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า pimporn 228
11 บทความทวิภาคีและฝึกงาน pimporn 232
12 โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก pimporn 229
13 ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 223
14 ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี pimporn 227
15 วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี pimporn 207
16 การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกงานหญิง pimporn 185
17 แต่งกายอย่างไรไปฝึกงาน pimporn 206
18 ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน pimporn 199
19 เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน pimporn 197