บทความทวิภาคีและฝึกงาน/หลักสูตร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ม.6 ม.6 (เตรียมอาชีวฯ) ปวช. ต่างสาขาฯ จะเทียบโอนอย่างไร Administrator 166
2 ติดวิชา ปวช. 2556 จะทำอย่างไรดี ตอนนี้ใช้ หลักสูตร ปวช. 2562 Administrator 199
3 วิชาโครงงาน มี 12 ชม. ลงตาราง 4 ชม. อีก 8 ชม.จะทำอย่างไร Administrator 184
4 ฝึกงาน ต้องจัดฝึกเทอมไหน-เบิกค่าสอนได้หรือไม่ Administrator 268
5 ลงรายวิชาฝึกงาน ไว้ในภาคเรียนท้ายสุด ทำให้ภาคเรียนอื่นหน่วยกิตและชั่วโมงเกิน Administrator 181
6 นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ? Administrator 340
7 นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการตลาด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ? Administrator 188
8 เด็กที่จบ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อไปต่อ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ถือเป็นเด็กสาย ม.6 ใช่ไหมคะ Administrator 284
9 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Administrator 173
10 สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า pimporn 162
11 บทความทวิภาคีและฝึกงาน pimporn 170
12 โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก pimporn 166
13 ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 160
14 ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี pimporn 164
15 วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี pimporn 145
16 การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกงานหญิง pimporn 123
17 แต่งกายอย่างไรไปฝึกงาน pimporn 141
18 ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน pimporn 136
19 เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน pimporn 134