บทความทวิภาคีและฝึกงาน/หลักสูตร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ม.6 ม.6 (เตรียมอาชีวฯ) ปวช. ต่างสาขาฯ จะเทียบโอนอย่างไร Administrator 351
2 ติดวิชา ปวช. 2556 จะทำอย่างไรดี ตอนนี้ใช้ หลักสูตร ปวช. 2562 Administrator 348
3 วิชาโครงงาน มี 12 ชม. ลงตาราง 4 ชม. อีก 8 ชม.จะทำอย่างไร Administrator 326
4 ฝึกงาน ต้องจัดฝึกเทอมไหน-เบิกค่าสอนได้หรือไม่ Administrator 417
5 ลงรายวิชาฝึกงาน ไว้ในภาคเรียนท้ายสุด ทำให้ภาคเรียนอื่นหน่วยกิตและชั่วโมงเกิน Administrator 331
6 นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ? Administrator 613
7 นักเรียน ปวช. สาขาวิชาการบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การเลขานุการ จะเรียนต่อระดับปวส. สาขาวิชาการตลาด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหรือไม่ ? Administrator 298
8 เด็กที่จบ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อไปต่อ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ถือเป็นเด็กสาย ม.6 ใช่ไหมคะ Administrator 430
9 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Administrator 310
10 สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า pimporn 270
11 บทความทวิภาคีและฝึกงาน pimporn 274
12 โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก pimporn 266
13 ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 263
14 ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี pimporn 267
15 วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี pimporn 246
16 การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกงานหญิง pimporn 220
17 แต่งกายอย่างไรไปฝึกงาน pimporn 248
18 ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน pimporn 240
19 เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน pimporn 240